5

Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Том 1- ІІ

10:02:26
ср 04 окт. 2023 г., 10:25
Добавить лот в избранное
Убрать лот из избранного
Блиц цена:
820 грн
Количество лотов: 3
Год: 
после 1991

можна заказивать по 1 тому 375 грн

History of Antique Arms. Researches 2016: Vol. I (Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Том 1) / Інститут історії України НАН України. –2017. – 288 с.

Палітурка: тверда; мови: англ., рос., білор.; ч-б та кольорові іл.

Денис Тоїчкін. Друга міжнародна конференція з історії зброї у Києві 8

Denis Cherevichnik. To the Question of the Origin of Yatagan
Деніс Черевічнік. До питання походження ятагану 17

Denis Cherevichnik. To the Issue of the Purpose of the Folding Khazar Sickle
Деніс Черевічнік. До проблеми призначення хазарських серпів 35

Bede Dwyer. Archers and Horses
Беде Двейр. Лучники й коні 51

Anna Feuerbach, Thomas Hanley. «Ulfberht» Blades:
New Answers to Old Questions
Анна Феєрбах, Томас Хенлі. Клинки «Ulfberht»:
нові відповіді на старі питання 73

Manouchehr Moshtagh Khorasani. An Interpretation of Archery techniques in Persian Archery Manuals: A Practical Application
Манучегр Моштаг Хорасані. Інтерпретація технік
стрільби з луку у перських літописах: практичний аспект 82

Manouchehr Moshtagh Khorasani. Analysis of Persian Shamshir
Манучегр Моштаг Хорасані. Аналіз перського шамшира 100

Iaroslav Lebedynsky. From Sarmatia to Gaul: Three Presumably
Alan «Notched Blades» Found in France
Ярослав Лебединський. Від Сарматії до Галії: три ймовірно
аланські «клинки з вирізами», знайдені у Франції 117

Andrea Lupo Sinclair. Historical Overview of the Progression of Fencing and Fighting Systems in Italy Compared to the Development of the Weapons and Social Context
Андре Лупо Сінклер. Еволюція фехтувальної та бійцівської
системи в Італії у зв’язку з розвитком зброї та соціальним
контекстом: історичний огляд 132

Oleh Malchenko. Two Captured Cannons from the Starodub Regiment Illustrated in P. J. Thelott’s Album, the Beginning of the 18th Century
Олег Мальченко. Дві трофейні гармати Стародубського полку
з альбому Ф. Я. Телотта початку XVIII ст. 155

Denys Toichkin. Sabers of Hetman Ivan Mazepa:
Relic from the State Hermitage Museum (Russia)
Денис Тоїчкін. Шаблі гетьмана Івана Мазепи:
зразок з музею Державного Ермітажу (Росія) 172

Иракли Бакрадзе, Вахтанг Кизириа. О некоторых особенностях
серебряного оформления западногрузинских палашей
Irakli Bakradze, Vakhtang Kiziria. About Some Peculiarities
of Silver Decorations of the West Georgian Broadswords 185

Юрий Бохан. Еще раз к вопросу об особенностях вооружения
белорусских земель Великого Княжества Литовского в конце XIV–XV вв.
Yury Bokhan. To Question the Features of Armaments of Belarusian
Lands of Grand Duchy of Lithuania in the End of 14-15th Centuries 203

Мікалай Плавінскі. Заснавальнік беларускага зброязнаўства
Mikalay Plavinsky. The Founder of Belarussian Weaponology
(In the Memory of Yury Bokhan) 224

Владимир Гусынин, Владимир Прокопенко. «Обоймы
с плечиками» – один из типов обойм сабельных ножен XIII–XIV вв.
Vladimir Gusynin, Vladimir Prokopenko. «Scabbard Mounts with Hangers» – One Type of Scabbard Mounts of Saber from the 13-14th Centuries 228

Владимир Прокопенко. «Обоймы с крылышками» – один
из типов обойм сабельных ножен XV–XVIII в.
Vladimir Prokopenko. «Scabbard Mounts with Wings» – One Type
of Scabbard Mounts of Saber from the 15-18th Centuries 243

Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Том ІІ / Інститут історії України НАН України. – 2017. – 198 с.

Палітурка: тверда; мови: укр.; ч-б та кольорові іл.

Денис Тоїчкін. ІІ Міжнародна конференція з історії зброї та озброєнь
Denys Toichkin.
Second International Conference on the History
of Arms and Armor 5

Олексій Бакалець. Зображення холодної зброї на європейських
монетах ХІV – середини ХVІІ ст. із скарбів Поділля
Oleksij Bakalets’. T
he Pictures of Bladed Weapons on the European
Coins of 14th – to the Middle of 17th Centuries of Podolia’s Treasures 13

Мар’яна Верхотурова. Чавунні мортири xvii ст. з колекції
Львівського історичного музею
Mar’iana Verkhoturova.
Collection of Mortars in the Lviv Historical Museum 26

Володимир Індутний, Ніна Мережко, Денис Тоїчкін. Товарознавча характеристика антикварної холодної зброї на ринку України
Volodymyr Indutny, Nina Merejko, Denys Toichkin.
Commodity Characteristics of Antique Cold Steel in Ukraine 41

Тамара Кондратенко, Роман Прохватіло. Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: історія створення та перспективи розвитку
Tamara Kondratenko, Roman Prokhvatilo.
The Weapon Collection
in the Vasyl Krychevsky Poltava Local Lore Museum: History of Creation and Perspective of Development 56

Артем Папакін. Шоломи в контексті східних контактів Русі
та Польщі (Х – початок ХІ ст.)
Artem Papakin.
The Helmets in the Context of the Eastern Contacts
of Ruthenia and Poland (10th – Early 11th Century) 69

Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко, Микола Ільків. Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з Рухотинського городища (уроч. Корнешти)
Serhij Pyvovarov, Vitalij Kalinichenko, Mykola Il’kiv.
New Finds
of Medieval Weapons from Ruhotyn Hillfort (Korneshty). 85

Олена Попельницька. Півдоспіх Франциска Медичі другої
половини XVI ст. та італійські лати вершника початку XVII ст.
у зібранні Національного музею історії України
Olena Popelnytska.
Armor of Francesco de Medici of the Second Half
of the 16th century and Armor of an Italian Rider of the Early 17th
century in the Collection of the National Museum of History of Ukraine 100

Олена Походяща. Зображення холодної зброї
на князівських портретах з Вишневецького замку
Olena Pohodiashcha.
The Portrayal of Cold Steel
on the Prince Family Portraits from the Vishnevetskiy Castle 117

Святослав Сичевський, Юлія Безкоровайна, Володимир Прокопенко. Корди: пізньосередньовічна холодна зброя з нових надходжень Національного музею історії України
Sviatoslav Sychevs’kyj, Yuliia Bezkorovaina, Volodymyr Prokopenko.
Kords: Late Medieval Cold Weapons from the New Acquisitions
of the National Museum of Ukraine 125

Олексій Сокирко. Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини
першої половини – середини XVIII ст.
Oleksij Sokyrko.
Cannon Park of the Left-Bank Cossack Hetmanate
in the First Half – to the Middle of the 18th Century 134

Олександр Стрельченко, Святослав Терський. Мечі з Белза
в збірці Львівського історичного музею
Alexander Strelchenko, Svyatoslav Tersky.
Swords
from the City of Belz Kept in the Lviv Historical Museum 149

Олена Шевченко. Призова шабля в колекції
Національного музею історії України
Оlena Shevchenko.
The Prize Shashka in the Collection
of the National Museum of History of Ukraine 169

Олександр Шелехань. Хронологічна колонка двосічної клинкової
зброї скіфського часу (за матеріалами пам’яток лісостепу)
Оleksandr Shelekhan.
Chronological Column of the Scythian
Double-Edged Bladed Weapon (on the Materials from the Forest-Steppe) 176

за доставку при получение наложка только при авансе 200грн
Ответы продавца на ваши вопросы
Остались вопросы? Задавайте!
На этой странице вы можете задать вопросы о остоянии товара, условиях оплаты, доставки и другие вопросы, что касаются лота.
Запрещено 🚫 указывать и запрашивать контактные и платежные данные. Такие сообщения будут удалены администратором аукциона.
Для покупки лота воспользуйтесь кнопкой «Купить/ Сделать ставку».